Regulamin

SPIS TREŚCI

1 Postanowienia ogólne
2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
3 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy
4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
6 Prywatność i bezpieczeństwo
7 Własność intelektualna
8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin określa reguły sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie, a także prawa i obowiązki stron w dziedzinie zawieranych umów.

2. Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: ul. Szymanowskiego 23, 33-300 Nowy Sącz, przez firmę Fabryka Materacy, który jest zwany właścicielem serwisu www.fabrykamateracy.info

3. Szczegółowe dane sprzedawcy:
Szymanowskiego 23
(przecznica Królowej Jadwigi)
33-300 Nowy Sącz
NIP:734-290-59-20
Kom:883 682 520
Tel.18 443 88 30
E-mail:biuro@fabrykamateracy.info

4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej jak również osobom prowadzącym ową działalność, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.fabrykamateracy.info zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

2.Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
1. Za pośrednictwem internetu sklep prowadzi sprzedaż detaliczną, na podstawie niniejszego Regulaminu.Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Swoistość i właściwości Produktów proponowanych przez Sprzedawcę są prezentowane na stronie internetowej Sklepu.

3.Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie przedstawiają oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składający zlecenie składa ofertę określonego produktu.
2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący zobligowany jest otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.fabrykamateracy.info i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać odpowiedni dla niego Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest uruchomienie konta w systemie www.fabrykamateracy.info Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie krótkiego kwestionariusza na stronie internetowej Serwisu.
4. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być aktualne oraz zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych zezwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
5. Konto danego klienta w systemie Fabryka Materacy Online może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez klienta lub w razie zakończenia współpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zamówień klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
6. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
7. Przeprowadzając zakupy Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu eksponowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne właściwości, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych właściwości Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wpisuje w formularzu dane konieczne do wystawienia faktury. Kupujący będący równocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także sposobność wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
8. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.fabrykamateracy.info oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich potrzebnych procedur opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak również (w niektórych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
9. Materiały do druku – pliki graficzne
a) Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być opracowane według specyfikacji Serwisu fabrykamateracy.info Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. W serwisie www.fabrykamateracy.info dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Kupującego Produktu i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis www.fabrykamateracy.info dokonuje drobnych poprawek ( zgodnie ze specyfikacją), aczkolwiek w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed całkowitym wykonaniem przekształconego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione ze Sprzedawcą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
b) Serwis fabrykamateracy.info nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odrzucić realizacje zamówienia.
c) Serwis fabrykamateracy.info odnotowuje wszystkie zabiegi dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach konfliktowych będą one możliwe do przywrócenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
d) Akceptacja plików odrzuconych.
Kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie przez Kupującego pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w obrębie wskazanych przez Sprzedawcę i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupującego błędów technicznych.
e) Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu wykonania zlecenia, po upływie 90 dni są usuwane.
10. Po przekazaniu przez Kupującego wszystkich potrzebnych danych wyświetlone zostanie zestawienie złożonego zlecenia, zawierające: opis przedmiotu zlecenia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
11. Procedura składania zamówienia kończy się w chwili wyboru przez Kupującego wariantu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Wykonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca odebranie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji obejmująca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail podany przez Kupującego będą przesyłane aktualne informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis www.fabrykamateracy.info będzie się kontaktował z Kupującym za pomocą e-maili lub w przypadku gdy będzie to niezbędne telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zlecenia i potrzebnych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
12. Sprzedawca gwarantuje sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do wykonania, o czym zawiadomi Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
13. Z chwilą odebrania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji uwzględniającego wszystkie potrzebne zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
14. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego jedynie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
15. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać stworzony, przekształcony lub wysłany zgodnie z osobistym życzeniem Kupującego, wszystkie detale realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Drobiazgowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
16. Sprzedawca nadeśle Produkt Kupującemu w czasie podanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na swoiste zlecenie Kupującego – w terminie ustalonym z Kupującym i wskazanym w dostarczonej do Kupującego korespondencji e-mail.
17. Termin wysyłki Produktu jest liczony:
a) od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji – w przypadku gdy zapłata dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Produktu – gotówką kurierowi albo gotówką lub kartą płatniczą przedstawicielowi Sprzedawcy ( w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy).
albo
b) od momentu wpływu na konto Sprzedawcy pełnej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność ziszczana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zlecenia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).
18. Produkt jest dostarczony przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Sprzedawcy. Produkty nie są wysyłane na adresy znajdujące się poza terenem Polski. Kryterium wydania Produktu Kupującemu jest wypłacenie całości wynagrodzenia za Produkt.
19. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W sytuacji nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z przyczyn zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami powtórnej wysyłki Produktu. Metoda opakowania Produktu każdorazowo jest wybierana przez Sprzedawcę i uwzględnia swoistość wysyłanego Produktu. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy, jak również nadania Produktu przy wykorzystaniu Paczkomatów.
20. Sprzedawca proponuje, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostawcy w celu inspekcji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie transportu. W przypadku odnotowania naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia raportu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do kondycji przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu przeprowadzić także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
21. Przyjęcie przesyłki od kuriera musi być potwierdzone wyraźnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub naruszenia Produktu.
22. W przypadku zwłoki w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności reprezentanta firmy kurierskiej. W takiej sytuacji na liście przewozowym Kupujący winien także podać datę i godzinę dostarczenia.
23. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest odesłana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezzasadnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie zaniża uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
24. Sprzedawca gwarantuje sobie prawo inspekcji poprawności i autentyczności każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w kwestionariuszu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 18:00.
25.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie ziszczenia zamówienia w następujących sytuacjach:
a) otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego odebranie zlecenia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
b) otrzymania niewłaściwie wypełnionego blankietu zamówienia
c) braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 24 Regulaminu, w celu przeprowadzenia przeglądu treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania detali zamówienia
d) w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu
e) nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do wykonania z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostało następnie reaktywowane przez Kupującego.
26. W każdej sytuacji, gdy Sprzedawca nie realizuje zlecenia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niespełnieniu zamówienia.
27. Sprzedawca oświadcza, że Kupujący składając zlecenie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
a) niezgodność w wymiarach Produktów realizowanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,
b) w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z używanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać wzięte pod uwagę przez Sprzedawcę.

4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
1. Przedstawione ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Zawsze obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobligowany jest Kupujący.
2. Do każdego wysłanego Produktu dodawany jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z nabytym Produktem. Sprzedawca zezwala także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłane potwierdzenie sprzedaży.
3. Sprzedawca gwarantuje sobie prawo do modyfikacji cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, zrealizowania i anulowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach wyznaczonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie modyfikacji ceny lub warunków akcji promocyjnych ( rabatowych ), które będą wykonywane na dotychczasowych standardach.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie przedstawia inaczej.
5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayU, PayPal, Sofortbanking (przedpłata).
6. Sprzedawca zezwala także na zrealizowanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu – gotówką kurierowi.
7. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieważną i będzie samoczynnie anulowana.

5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odejścia od umowy bez podania motywu i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobligowany do przemieszczenia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele Produktów, które są przesyłane rozdzielnie, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
b) polega na równomiernym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odejścia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył deklaracje o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy deklaracje o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Szymanowskiego 23
(przecznica Królowej Jadwigi)

33-300 Nowy Sącz

NIP:734-290-59-20

Kom:883 682 520

Tel.18 443 88 30

E-mail:biuro@fabrykamateracy.info

„ – Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*

– Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..

– Adres konsumenta(-ów) ……………..

– Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ………………….”

(*) niepotrzebne skreślić

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie deklaracji przed jego upływem. Konsument może także odsunąć się od umowy poprzez wysłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu wskazany w ustępie 3 powyżej lub drogą elektroniczną na adres biuro@fabrykamateracy.info
przy użyciu modelu deklaracji odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równorzędnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca ma za zadanie bezzwłocznie nadesłać Konsumentowi na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy umieszczonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Zwrot płatności odebranych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę deklaracji Konsumenta o odejściu od umowy sprzedaży. Sprzedawca wykona zwrot płatności przy użyciu takiej samej formy zapłaty, jakiej użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zaakceptował inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi wydatkami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta nadplanowych kosztów.
7. Jeśli Sprzedawca nie zaoferował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zajście nastąpi wcześniej.
8. Konsument jest zobowiązany oddać Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru bezzwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym wycofał się od umowy, chyba że Sprzedawca zadeklarował, że sam odbierze Produkt. Do utrzymania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie opłaty zwrotu Produktu.
10. Jeżeli w realizacji umowy sprzedaży Sprzedawca doręczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument rezydował w momencie zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do przejęcia Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w standardowy sposób pocztą.
11. Konsument ponosi winę za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem dysponowania nim w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy uzgodnionej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w nawiązaniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według swoistości Konsumenta lub służący zadowoleniu jego indywidualnych potrzeb;
b) w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem umowy jest Produkt dręczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu;
d) w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, staną się trwale połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zalakowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Powyższe uregulowanie nie eliminuje odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
13. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jak również względem innych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz poręcza za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wywodzących się z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych regułach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści ust. 20 niniejszego paragrafu.
14. Apelacje należy złożyć za pośrednictwem serwisu fabrykamateracy.info w zakładce „Moje konto – reklamacje”. Reklamację można również przesłać na mailowy Sprzedawcy:biuro@fabrykamateracy.info
15. Wnosząc reklamację trzeba dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z raportem reklamacji. Wszelkie inne adnotacje dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres fabrykamateracy.info W sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona niekorzystnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obarczony Kupujący.
16. Sprzedawca dołoży wszelakich czynności aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej sprawozdania. W każdej kwestii Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszej procedury.
17. W przypadku przyjęcia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie natychmiast wyeliminowana przez Sprzedawcę i naprawiony Produkt lub – w przypadku gdy wada nie da się usunąć – nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie podanym w ustępie 16 powyżej.
18. W przypadku gdy Kupujący, który zgłasza reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron porządkują przepisy Kodeksu Cywilnego a do a do procedury zwrotu Produktu odpowiednie zastosowanie mają porządki zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
19. W razie gdy Kupujący, który składa reklamację posiłkując się uprawnieniami z tytułu gwarancji zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego a do trybu i sposobu zwrotu Produktu właściwe przeznaczenie mają uregulowania zawarte w ustępie 3-17 niniejszego paragrafu.
20. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
21. Kupujący ma prawo składać apelacje dotyczące Produktu posiadającego defekty korzystając z przywilejów wynikających z zapewnionej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta wyznaczonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi należnych Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

6 Prywatność i bezpieczeństwo
1. Sprzedawca jest świadom, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą pierwszorzędną. Sprzedawca zarzeka się do działania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi tajność, w sposób uniemożliwiający dojście do nich osób trzecich.
2. Sprzedawca informuje, że nie będzie upubliczniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926)
3. Dane osobowe i adresowe pozyskane od Kupującego są składowane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmieniania, a także do domagania się ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy kreowaniu konta w serwisie www.fabrykamateracy.info można zmienić wnosząc pisemną prośbę na adres Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób zachowywane.
4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
5. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

7 Własność intelektualna
Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.fabrykamateracy.info, a ponadto zawartość strony internetowej www.fabrykamateracy.info stanowią przedmiot prawa autorskiego i są zabezpieczone przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.fabrykamateracy.info Online oraz treści w nim zawartych należą do firmy fabryka materacy.Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu www.fabrykamateracy.info Online. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.fabrykamateracy.info bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

8 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają przeznaczenie regulacje prawa powszechnie obowiązującego, w tym w przede wszystkim przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących równocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
2. Uchwały niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani redukować jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy surowo obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
3. Sprzedawca zastrzega sobie sposobność zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana realizowana jest poprzez usytuowanie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.fabrykamateracy.info
4. Koncepcje złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
5. Konflikty pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący równocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowej formy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia wierzytelności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i przebiegu rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od 16.12.16

Materace Nowak

Droga do dobrego snu!